fbpx

Regulamin wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie Konferencja Cloudyna, zwana w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 30 września 2019Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w Katowice, ul. Plac Sławika i Antalla 1
 2. Organizatorami Wydarzenia są Fundacja Gruba.IT z siedzibą w Katowice, ul. Św. Jana 11/4, NIP 6342928145 REGON:38001252 KRS: 0000724287 oraz Gruba.IT Events Sp. z o. o. z siedzibą w Katowice, ul. Św. Jana 11/4, NIP 6342963644 REGON:383740616 KRS: 0000792343 zwanymi dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa 

 1. Program Wydarzeniaznajduje się na stronie internetowej https://cloudyna.net.Organizatorzastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizatorpoinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników). 
 2. Wydarzeniumogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie: https://cloudyna2019.konfeo.com zwane dalej Uczestnikami.
 3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniujest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
 4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniuobejmuje: 
  • udział w Wydarzeniu,
  • materiały od patronów medialnych i sponsorów, 
  • lunch/przerwę kawową,
  • wstęp na after party
  • uczestnictwo w dodatkowych aktywnościach w zależności od rodzaju biletów
 5. Uczestnicy Wydarzeniawe własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzeniaoraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu. 
 6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia:
  https://cloudyna2019.konfeo.com
 7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo za pośrednictwem płatności internetowych w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. 
 8. Organizatorjest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
 9. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://cloudyna2019.konfeo.com przyjmowane są do 1 listopada 2019. Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, zgodnie z harmonogramem: 
REJESTRACJA Cena netto
Early bird (Od 28 maja) 189 zł
Regular tickets (Od 15 czerwca) 289 zł
Regulat tickets (od 15 lipca) 389 zł
Late bird (od 1 października) 589 zł
Workshop & Conference Bundle (Od 28 maja) 989 zł
 1. Organizatorzastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie sprzedaży biletów, o czym będzie informować za pośrednictwem strony https://cloudyna2019.konfeo.com.
 2. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniuwniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowiw terminie do 2 tygodni przed Wydarzeniem
 3. W przypadku odwołania Wydarzeniaz przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. 
 4. W przypadku odwołania Wydarzeniaz przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 60% kosztów uczestnictwa. Organizatornie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

IV. Bezpieczeństwo 

 1. Organizatornie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie

V. Inne kwestie

 1. Wydarzeniebędzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzeniaw otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. 
 3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniauczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorana potrzeby Wydarzeniai na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). 
 4. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
 5. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
 6. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu użytkownika, użytkownicy powinni wylogowywać się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.
 7. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą mailową na adres e- mail: fundacja@gruba.it
 8. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.
 9. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 10. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 11. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 12. Uczestnik może zrezygnować z biletu i otrzymać zwrot pieniędzy (kwota jest pomniejszona o koszty prowizji Przelewy24 oraz Konfeo) do 1 miesiąca przed Wydarzeniem. Prośbę o anulowanie zamówienia należy wysłać na adres e-mail: fundacja@gruba.it
 13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
 15. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
back to top